Voorwaarden voor deelname aan Pitch your Project


1. Algemeen

Deze voorwaarden van Dr. Falk Pharma Benelux B.V. (hierna: “Organisator“) zijn van toepassing op Pitch your Project. Een initiatief dat door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, wordt georganiseerd.

Deelname aan Pitch your Project  houdt acceptatie van de voorwaarden in.

Met vragen of opmerkingen over de voorwaarden of actie kan contact opgenomen worden met Organisator.

2. Deelname en deelnemers

Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers.

Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier,  te verrichten.

Het ingediende project heeft als doel de bevordering van wetenschappelijke kennis op het gebied van inflammatoire darmziekten of cholestatische leverziekten.

Het project kan niet uit reguliere financiering bekostigd worden.

Het project dient middels een videopitch, van maximaal 1 minuut, via de website www.pitchyourproject.nl  ingezonden te worden

Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3. Videopitch

De videopitch mag maximaal 1 minuut lang zijn en bevat de volgende items:

  • Naam en functie
  • Instelling
  • De naam van het project
  • Beschrijving van het project
  • Reden waarom juist dit project in aanmerking komt voor de ondersteuning

4. Uitslag en prijs

De aanwijzing van de 3 finalisten uit de deelnemers geschiedt  via een onpartijdige beoordelingscommissie.

De beoordelingscommissie selecteert de drie finalisten op basis van vastgestelde criteria.

De  betreffende videopitches worden na de selectie van de projecten  getoond op de website van Pitch your Project.

Bezoekers van de website kunnen een stem uit te brengen op  één van deze 3 geselecteerde projecten. Voor het stemmen is een BIG registratie vereist.

Het project met de meeste stemmen komt in aanmerking voor de financiële ondersteuning. Bij een gelijk aantal stemmen bepaalt de beoordelingscommissie welk project uiteindelijk voor financiële ondersteuning wordt geselecteerd.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Voor financiële ondersteuning zal een overeenkomst opgesteld worden. Het project en de financiële ondersteuning worden voorafgaand aan de vaststelling van de overeenkomst getoetst aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder de CGR Gedragscode.

5. Technische voorzieningen

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de weergave onvolledig of onjuist is.